GEBRUIKSVOORWAARDEN


Wij zijn iedereen die geld inzamelt voor Cherries on Top enorm dankbaar. Of je nu doneert, een evenement organiseert of één van onze mooie items in onze webshop koopt. Onze missie is kanker te genezen, voor iedereen! We willen zoveel mogelijk geld inzamelen zodat we baanbrekend kankeronderzoek kunnen financieren. Kanker zou geen potentieel doodvonnis moeten zijn, maar iets dat genezen kan worden zodat alle kankerpatiënten een perspectief hebben op een gezonde toekomst. Om ervoor te zorgen dat jouw actie of evenement aansluit bij onze missie en doelstellingen, hanteren wij voor ons platform en onze webshop de volgende Algemene Voorwaarden:


1. Gedragscode 
 • Je evenement sluit aan bij onze missie. Dit betekent dat de gebeurtenis geen verband houdt met risicofactoren voor kanker, zoals alcohol, pornografie en tabak.
 • Je bent transparant over het bedrag dat je hebt ingezameld voor Cherries on Top. Dit bedrag dien je binnen 2 weken na afloop van je evenement via het platform over te maken aan Cherries on Top.
 • Je werft geld voor onderzoeksprojecten die uitsluitend door Cherries on Top worden geadopteerd.
 • Je stemt ermee in dit platform/deze website niet te gebruiken om:
  - Materiaal uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat discriminerend, beledigend, intimiderend, obsceen, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is;
  - Minderjarigen op enigerlei wijze schade berokkenen;
  - Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot personeelsleden en vrijwilligers van Cherries on Top en hun dochterondernemingen;
  - Persoonlijke gegevens over andere gebruikers van dit Platform/Website verzamelen of opslaan die van persoonlijke aard zijn;
  - Het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagd materiaal of reclame, inclusief maar niet beperkt tot junkmail, enquêtes, piramidespelen en kettingbrieven.
2. Deelname aan je evenement
Je neemt op eigen risico deel aan jouw fondsenwervende evenement. Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot je fondsenwervende evenement en je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van je eigen verzekeringsdekking zoals je passend acht voor jouw fondsenwervende evenement of activiteit.
3. Gebruik van verzamelde informatie
Cherries on Top hecht belang aan en legt de nadruk op de vertrouwelijkheid van de persoonlijke en gevoelige informatie van een individu. Cherries on Top en/of door haar geautoriseerde personen kunnen de gegevens verzamelen en verwerken:
 1. die je mogelijk verstrekt bij toegang tot het platform/de website, zoals je naam, adres, e-mailadres en andere persoonlijke informatie;
 2. door jou geplaatst op het platform/de website; En
 3. met betrekking tot de manier waarop je het platform/de website gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot informatie verkregen door het gebruik van cookies die zijn geprogrammeerd tijdens de toegang tot het platform/de website.
Het verzamelen en verwerken van informatie is voor onze liefdadigheidsdoeleinden, over het algemeen inclusief onderzoeks- en beoordelingsdoeleinden.
4. Ouderlijke toestemming
Het is een voorwaarde voor het gebruik van dit platform/de website dat elke persoon jonger dan 18 jaar die een fondsenwervend evenement of activiteit organiseert, op passende wijze wordt begeleid door een volwassene. Als een kind jonger dan 12 jaar is, mag hij of zij het platform/de website alleen exploiteren onder direct toezicht van een ouder of verzorger. We kunnen de toegang tot het platform/de website weigeren aan personen jonger dan 18 jaar totdat we toestemming hebben gekregen van hun ouder of voogd.
 
5a. Creditcards en restituties
Je gaat ermee akkoord geen ongeldige of ongeautoriseerde creditcard te gebruiken. Zodra een donatie is gedaan, is de transactie definitief en worden er geen restituties verleend, behalve wanneer ongeautoriseerd gebruik van een betaalkaart kan worden bewezen. Als je je bewust wordt van frauduleus gebruik van jouw kaart, of als deze verloren of gestolen raakt, moet je jouw kaartuitgever hiervan op de hoogte stellen.
5b. Restituties Webshop
Op dit moment worden restituties alleen aangeboden aan klanten die de verkeerde artikelen of beschadigde artikelen hebben ontvangen. Zie ons retourbeleid voor meer informatie.
6. Gebruik van materiaal op het platform/de website
Tenzij anders aangegeven, is alle informatie op het platform/de website, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, audio- en videoclips en alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrecht, eigendom van en eigendom van Cherries on Top. Met uitzondering van het beperkte gebruik zoals uiteengezet in de volgende paragraaf, mag je de inhoud op het platform/de website niet reproduceren, distribueren, opnieuw verzenden, uploaden, opnieuw posten of het materiaal op het platform/de website inlijsten met ander materiaal op een ander platform/of website, of enig ander gebruik maken van het platform/de website, of het materiaal daarop, voor welk doel dan ook.
 
Met in acht neming van de bovenstaande beperkingen op het gebruik van het materiaal op het Platform/de Website, mag je materiaal van het Platform/de Website downloaden voor je persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat je geen eventuele auteursrecht- en handelsmerkkennisgevingen op het materiaal verwijdert.
7. Links naar andere platforms/websites 
Cherries on Top biedt op de website links naar andere websites die niet onder haar controle staan. Het is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde website, of voor enige link op een gekoppelde website, of voor eventuele wijzigingen of updates van dergelijke websites. Deze links worden uitsluitend ter referentie aangeboden en zijn niet bedoeld als goedkeuring door Cherries on Top van de organisatie of het individu dat de website beheert.
 
8. Informatie uploaden
Je verklaart en garandeert met betrekking tot al het materiaal en/of de informatie die je aan het platform/de website verstrekt dat:
 • Je bent bevoegd om het materiaal en/of de informatie te verstrekken;
 • het materiaal en/of de informatie is niet lasterlijk of kwaadwillig onwaar met betrekking tot een product, dienst, persoon of bedrijf;
 
 • het materiaal en/of de informatie is geen 'doorgeefluik' van welk product of dienst dan ook en vormt geen oneerlijke concurrentie;
 • het materiaal en/of de informatie geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht;
 • En het materiaal en/of de informatie maakt geen inbreuk op enige wet- of regelgeving in enig land waar het materiaal en/of de informatie elektronisch beschikbaar is of zal zijn voor gebruikers van dit Platform/de Website.
9. Licentie voor het gebruik van intellectueel eigendom
Door materiaal dat intellectueel eigendom is, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtelijk beschermde werken, handelsmerken en dienstmerken (het intellectuele eigendom) naar het platform/de website te uploaden, verleen je Cherries on Top een eeuwigdurende, niet-exclusieve en betalingsvrije licentie over de hele wereld voor:
 
 1. het intellectuele eigendom, als onderdeel van het platform/de website, reproduceren, gebruiken en exploiteren, voor zover toegestaan ​​door de wetgeving inzake intellectuele eigendom in elk rechtsgebied waar het platform/de website beschikbaar is voor gebruikers, en anderen een sublicentie geven om dit te doen;
 2. de inhoud, het materiaal en de informatie die je op het platform/de website plaatst te reproduceren, gebruiken en exploiteren, voor zover toegestaan ​​door de wetgeving inzake intellectuele eigendom in elk rechtsgebied waarin het platform/de website beschikbaar is voor gebruikers, en anderen hiervoor een sublicentie te geven;
 3. Sta Cherries on Top toe anderen dezelfde rechten in sublicentie te geven die aan Cherries on Top zijn verleend in (a) hierboven.
 
10. Verwijdering van informatie
Met betrekking tot materiaal en/of informatie op het platform/de website kan Cherries on Top op elk moment materiaal en/of informatie verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot links naar andere sites, zonder enige uitleg of rechtvaardiging te geven. Cherries on Top behoudt zich te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht voor om:
 
 1. Het monitoren, bewaren of openbaar maken van informatie op het platform/de website wanneer dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke regelgeving of juridische procedures;
 2. Alle inhoud die door gebruikers van het platform/de website is geplaatst of geüpload en die zij ongepast acht, vooraf screent, blokkeert of verwijdert, inclusief maar niet beperkt tot materiaal waarvan zij meent dat het in strijd kan zijn met het Privacybeleid of deze Algemene Voorwaarden;
 3. Schort je toegang tot het platform/de website en zijn diensten zonder kennisgeving aan jou op als je deze Algemene Voorwaarden niet naleeft.
 
11. Disclaimer 
Cherries on Top en haar respectieve functionarissen, werknemers en agenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, verliezen of schade van welke aard dan ook, die je mogelijk oploopt, die direct of indirect voortvloeit uit je toegang tot en gebruik van het platform/de website of het gedrag van jouw fondsenwervende activiteit. Zonder de algemeenheid van deze clausule te beperken, is dit van toepassing met betrekking tot of in verband met materiaal en/of informatie die wordt verstrekt met betrekking tot advertenties en informatie die op dit platform/de website wordt aangeboden en als gevolg van het verwijderen van materiaal en/of informatie van het platform/ de website. Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijst Cherries on Top alle waarborgen en garanties af, expliciet of impliciet:
 
 • met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of anderszins van de informatie die is opgenomen of waarnaar wordt verwezen op het platform/de website en/of op gelinkte sites;
 • met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van een dienst of product dat is opgenomen of waarnaar wordt verwezen op het platform/de website en/of op gelinkte sites; En
 • dat het platform/de website of de server ervan vrij is van softwarevirussen, dat de werking van het platform/de website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat fouten en defecten zullen worden gecorrigeerd.
 
Cherries on Top is niet aansprakelijk jegens jou voor lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van een gebruiker van het platform/de website, ongeacht of dit wordt veroorzaakt door nalatigheid van Cherries on Top, haar werknemers of onafhankelijke contractanten, of door enige andere oorzaak.
 
12. Schadeloosstelling
Je zult Cherries on Top en haar respectieve functionarissen, werknemers en agenten (in deze clausule de gevrijwaarde personen genoemd) te allen tijde vrijwaren en schadeloos houden voor enig verlies (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) of aansprakelijkheid opgelopen door een van deze personen. gevrijwaard voortvloeiend uit enige claim, eis, rechtszaak, actie of procedure van een persoon tegen een van de gevrijwaarde personen, waarbij een dergelijk verlies of een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit, in verband met of met betrekking tot enige schending van deze Algemene Voorwaarden door jou; en publicatie of verspreiding van het door jou aangeleverde materiaal en/of informatie.
13. Toepasselijk recht en jurisdictie 
Deze Algemene Voorwaarden en alle andere specifieke en aanvullende voorwaarden die jouw gebruik van en toegang tot het platform/de website regelen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, en je erkent dat je je onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland en alle rechtbanken die beroepszaken van die rechtbanken behandelen.